Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vitriolic /,vitri'ɒlik/  

 • Tính từ
  chua cay, cay độc
  vitriolic criticism
  lời chỉ trích cay độc

  * Các từ tương tự:
  vitriolically