Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scathingly /'skeðiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] gay gắt;[một cách] cay độc