Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gay gắt
  an acrimonious discussion
  cuộc thảo luận gay gắt

  * Các từ tương tự:
  acrimoniously, acrimoniousness