Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acrimoniously /ækri'məʊ-njəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] gay gắt