Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  nghiêm khắc
  a stern teacher
  thầy giáo nghiêm khắc
  vẻ mặt nghiêm khắc
  nghiêm ngặt
  cảnh sát đang trù tính những biện pháp nghiêm ngặt hơn để chống tội ác
  Danh từ
  đuôi (tàu thuyền)
  standing at (inthe stern of the boat
  đứng ở đuôi tàu
  (đùa) mông đít
  move your stern, I want to sit down
  dịch cái mông sang một tí, tớ muốn ngồi đây
  from stem to stern
  từ mũi tới đuôi (tàu)

  * Các từ tương tự:
  stern chase, stern chaser, stern foremost, stern-fast, stern-wheel, stern-wheeler, sterna, sternal, sternite