Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  có vỏ cứng giòn
  crusty French bread
  bánh mì Pháp có vỏ cứng giòn
  (khẩu ngữ) dễ nổi giận, cộc cằn (nói về người già)