Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -est) (khẩu ngữ)
    cáu kỉnh, gắt gỏng