Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stern foremost /'stə:n'fɔ:moust/  

  • phó từ
    (hàng hải) giật lùi (tàu)
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lóng ngóng, vụng về