Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stringent /'striηʒənt/  

 • Tính từ
  nghiêm ngặt
  a stringent ban on smoking
  sự cấm nghiêm ngặt (sự nghiêm cấm) hút thuốc lá
  khó khăn, chật vật (về tài chính)
  a stringent economic climate
  tình hình kinh tế khó khăn chật vật

  * Các từ tương tự:
  stringently, stringentness