Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stringently /'striηʒəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] nghiêm ngặt
    [một cách] khó khăn, [một cách] chật vật