Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stern chase /'stə:n'tʃeis/  

  • Danh từ
    (hàng hải) sự đuổi sát nhau (tàu thuỷ)

    * Các từ tương tự:
    stern chaser