Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stern chaser /'stə:n'tʃeisə/  

  • Danh từ
    (hàng hải) đại bác ở đuôi tàu