Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier, -iest)
    bằng đá lửa, như đá lửa, rất cứng
    tàn bạo, nhẫn tâm