Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stern-fast /'stə:nfɑ:st/  

  • Danh từ
    (hàng hải) dây đuôi (buộc đuôi tàu vào bến)