Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  như thép; sắt thép
  với quyết tâm sắt thép

  * Các từ tương tự:
  steelyard