Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Mỹ cũng grayish)
    hơi xám, xam xám