Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indurate /'indjuəreit/  

 • Ngoại động từ
  làm cứng
  làm chai đi, làm thành nhẫn tâm
  làm cho ăn sâu (thói quen...)
  Nội động từ
  trở nên cứng
  trở nên chai, trở nên nhẫn tâm
  ăn sâu (thói quen...)