Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unyielding /ʌn'ji:ldiŋ/  

 • Tính từ
  (+ in)
  không chịu nhượng bộ, cứng, cứng cỏi
  the mattress was hard and unyielding
  tấm nệm cứng và không bị trũng xuống
  unyielding in her opposition to the plan
  không chịu nhượng bộ trong sự chống đối kế hoạch của cô ta

  * Các từ tương tự:
  unyieldingly, unyieldingness