Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unyieldingness /n'ji:ldi nis/  

  • Danh từ
    tính chất cứng, tính không oằn, tính không cong
    tính không chịu khuất phục, tính không chịu nhượng bộ; tính cứng cỏi