Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adamantine /,ædə'mæntain/  

  • Tính từ
    rắn như kim cương
    nghĩa bóng
    cứng rắn, sắt đá, gang thép