Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gồ ghề, lởm chởm, xù xì
  rugged ground
  đất gồ ghề
  rugged country
  miền đồi núi lởm chởm
  rugged bark
  vỏ cây xù xì
  khỏe
  a rugged player
  cầu thủ khỏe
  a car famous for its rugged qualities
  chiếc xe nổi tiếng là khỏe
  thô lỗ, cục cằn
  rugged manners
  cử chỉ thô lỗ

  * Các từ tương tự:
  ruggedly, ruggedness