Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] gồ ghề, [một cách] lởm chởm, [một cách] xù xì
    [một cách] khỏe
    [một cách] thô lỗ, [một cách] cục cằn