Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  gồ ghề, mấp mô
  a bumpy road
  con đường gồ ghề
  xóc [nẩy]
  a bumpy flight
  chuyến bay xóc
  a bumpy drive
  chuyến xe xóc