Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có u nhỏ, có bướu nhỏ