Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rỗ hoa (vì đậu mùa)
    có hõm; có hốc