Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị xói mòn, bị ăn mòn