Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có nhiều nốt phồng, nổi cục
    knobby knees
    đầu gối nổi cục