Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giật giật
    nhát gừng
    his jerky way of speaking
    lối nói nhát gừng của anh ta