Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uneven /,ʌn'i:vn/  

 • Tính từ
  không phẳng, gồ ghề, gập ghềnh (đường, đất…)
  không đều
  his heart beat at an uneven rate
  tim anh ấy đập nhịp không đều
  work of uneven quality
  công việc chất lượng không đều
  không cân sức (cuộc đấu…)

  * Các từ tương tự:
  unevenly, unevenness, uneventful, uneventfully, uneventfulness