Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có mép sắc lởm chởm (như răng cưa)
  jagged rocks
  đá lởm chởm
  a piece of glass with a jagged edge
  mảnh kính có cạnh mép sắc lởm chởm

  * Các từ tương tự:
  jaggedly, jaggedness