Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-confident /,self'kɑnfidənt/  

 • Tính từ
  tự tin
  a self-confident person
  một người tự tin
  a self-confident reply
  lời đáp tự tin