Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-assured /,selfə'∫ɔ:d/  /selfɔ:'∫ʊərd/

  • Tính từ
    tự tin