Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-reliant /,selfri'laiənt/  

  • Tính từ
    tự lực, sự dựa vào sức mình