Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hale and hearty
    khỏe mạnh, tráng kiện

    * Các từ tương tự:
    Halesbury Committee