Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

able-bodied /,eibl'bɔdid/  

  • Tính từ
    khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn sức khỏe (để tòng quân …)