Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  rắn rỏi
  chịu được rét, có thể mọc ngoài trời suốt mùa đông (cây cối)

  * Các từ tương tự:
  hardy annual