Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khỏe; tráng kiện
  a robust young man
  một người trẻ tuổi tráng kiện
  mạnh; vững vàng
  that chair's not very robust, don't sit on it
  chiếc ghế ấy không thật vững, chớ ngồi lên đấy
  thiếu tế nhị
  a rather robust sense of humour
  một ý thức về hài hước hơi thiếu tế nhị
  đậm, nồng (rượu)

  * Các từ tương tự:
  robustious, robustly, robustness, Robustness of an exchange rate regime