Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  khỏe mạnh
  a healthy child (tree)
  đứa bé khỏa mạnh; một cây mọc khỏe
  có lợi cho sức khỏe
  a healthy climate
  một khí hậu có lợi cho sức khỏe
  cho thấy có sức khỏe tốt
  have a healthy appetite
  ăn ngon miệng cho thấy có sức khỏe tốt
  lành mạnh
  a healthy way of living
  một lối sống lành mạnh