Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bổ
    nourishing food
    thức ăn bổ