Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự giàu có, sự phát đạt, sự thịnh vượng
  sự lớn lên, sự khoẻ lên, sự phát triển mạnh
  Tính từ
  giàu có, thịnh vượng
  lớn mạnh, mau lớn, phát triển mạnh