Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nổ đùng đùng, ầm vang, oang oang
  chúng tôi có thể nghe tiếng súng địch nổ đùng đùng đằng xa
  tiếng thầy hiệu trưởng oang oang trên sân chơi
  kêu ầm lên
  Get out of my sight!” he boomed
  ông ta kêu ầm lên “Cút đi cho khuất mắt tao!”
  Danh từ
  (thường số ít)
  tiếng ầm vang
  the boom of the waves
  tiếng sóng vỗ ầm ầm
  Danh từ
  sự tăng vọt (dân số…); sự phất (công việc buôn bán); thời kỳ thịnh vượng
  a boom year for trade
  một năm buôn bán thịnh vượng
  Động từ
  phát triển thịnh vượng, phất
  công việc làm ăn đang phất
  Danh từ
  (hàng hải) sào căng buồm
  (cách viết khác derrick boom) cần (ở cần cẩu)
  hàng rào gỗ nổi (chắn ngang sông để phòng gỗ khỏi bị trôi)
  cần treo (micrô)

  * Các từ tương tự:
  boomer, boomerang, boominess, boomslang, boomster