Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vang lên
  tiếng đàn ống vang lên khắp nhà thờ
  tòa đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay
  vang dội
  tên tuổi ông ta vang dội khắp Âu Châu

  * Các từ tương tự:
  resounding, resoundingly