Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resoundingly /ri'zəʊndiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] vang lên
    [một cách] vang dội