Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pulsate /pʌl'seit/  /'pʌlseit/

 • động từ
  (cách viết khác pulse)
  đập (tim...)
  rung
  chiếc kim rung khi máy chạy3
  (+ with) rung động, rộn ràng
  pulsate with joy
  rộn ràng niềm vui