Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng uỵch, tiếng thịch
  fall with a heavy thud
  rơi uỵch một cái
  Động từ
  (-dd-)
  rơi uỵch, rơi thịch, đụng thịch một cái
  tôi nghe thấy tiếng ủng của anh bước thình thịch lên cầu thang