Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rung; run
  con bướm đêm rung cánh
  giận run lên
  Danh từ
  sự rung; sự run
  the quiver of an eyelid
  sự rung của mí mắt, sự nháy mí mắt
  tiếng rung; tiếng run
  Danh từ
  bao đựng tên

  * Các từ tương tự:
  quivered, quiverful, quivering