Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  run
  giọng ông ta run lên vì giận
  rung
  chiếc cầu rung lên khi con tàu chạy nhanh qua
  run sợ
  I tremble at the thought of what may happen
  tôi run sợ khi nghĩ đến điều có thể xảy ra
  in fear and trembling
  xem fear
  Danh từ
  sự run
  there is a tremble in her voice
  giọng nói của hắn run run
  she was all of a tremble
  cô ta run như cầy sấy

  * Các từ tương tự:
  trembler