Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều quail, quails)
  chim cút (chim; thịt)
  Động từ
  (thường + before, to)
  run sợ; nao núng
  không run sợ trước sự đe dọa của ai

  * Các từ tương tự:
  quail-call, quail-mutton, quail-net, quail-pipe