Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rùng mình; run
  shudder [with horrorat the sight of blood
  rùng mình ghê sợ trước cảnh đỗ máu
  rung
  chị ta ấn mạnh phanh và chiếc xe rung lên mà dừng lại
  Danh từ
  sự rùng mình
  a shudder of fear ran through him
  một cảm giác rùng mình sợ hãi chạy khắp người hắn
  it gives me the shudder
  (khẩu ngữ) cái đó làm tôi rùng mình

  * Các từ tương tự:
  shuddering