Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trembler /'tremblə[r]/  

  • Danh từ
    (điện)
    bộ phối điện